برگزاری کارگاه آموزش بوم کسب کار و تکمیل ایده ها

کارگاه آموزش بوم کسب کار و تکمیل ایده ها بر اساس بوم کسب و کار ،روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ در سالن آمفی تئاتر دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مربیان تجاری سازی و تخصصی و تیم های برگزیده برگزار شد .هدف از برگزاری این کارگاه ،پرورش ایده ها و آماده سازی تیم ها برای تجاری سازی بود.
مرحله نهایی ارائه ایده های استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب روز پنجشنبه ۱۴ آذر ماه ۹۸ در دوبخش پوستر و سخنرانی با حضور تیم داوری، برگزار خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *